Từ ngày 14 đến 20 tháng 07 năm 2020. Tại Atlanta Convention Center at AmericasMart, Atlanta, USA