Từ ngày 02 đến 05 tháng 08 năm 2020. Tại Las Vegas Convention Center, Las Vegas, USA (3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV, NV 89109 United States)